Vergadering 16 januari

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 16 januari 2024

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
N.G. Derks, wethouder
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
H. van den Berge, wethouder
S. Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder
S. de Bruin, gemeentesecretaris
M. van Loenen, bestuursadviseur, notulist

 1.  Vaststellen notulen van 9 en 11 januari 2024

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN

  2.  Vaststelling samenwerkingsconvenant RES Regio S3H

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak RES 2.0.;
 2. In te stemmen met het samenwerkingsconvenant RES Regio Stedendriehoek voor besluitvorming hetgeen een actualisatie is van de Governance structuur uit de Startnotitie RES. Hiermee wordt de sturing voor de RES 2.0 geactualiseerd en effectief;
 3. Verzoek aan de burgemeester te besluiten tot: het verlenen van een volmacht aan wethouder D.S. Huizer voor ondertekening van het Samenwerkingsconvenant RES Regio Stedendriehoek;
 4. De gemeenteraad te informeren over dit besluit middels de raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

Besluit: De burgemeester besluit wethouder D.S. Huizer volmacht te verlenen voor de ondertekening.

  3.  Raadsbrief besluit tot vaststelling Participatieregels onder Omgevingswet

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Instemmen met bijgaande concept-brief aan de raad over het besluit tot vaststelling van de notitie participatieregels onder de Omgevingswet en het presidium verzoeken de raadsbrief ter kennisneming aan de gemeenteraad aan te bieden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

HAMERSTUKKEN

 4.  Raadsbrief stand van zaken jeugdhonk Zuidbroek

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennis nemen van de stand van zaken van het jeugdhonk in Zuidbroek.
 2. De raad hierover informeren door middel van de bijgevoegde raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 5.  Brief gemeenteraad stand van zaken Wegennet Eerbeek Loenen

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met bijgaande raadsbrief over de stand van zaken wegennet Eerbeek Loenen;
 2. De brief te sturen aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 6.  Raadsbrief over incident camping De Marshoeve

Voorstel van de afdeling Projecten Programma's en Interimmanagement:

 1. De gemeenteraad informeren over de incidenten in het weekeinde van 13 en 14 januari op camping De Marshoeve.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 7.  Zienswijzebrief Uitgangspuntennota 2025 GGD NOG

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Verzoek aan het college om kennis te nemen van de Uitgangspuntennota 2025 GGD NOG;
 2. Verzoek aan het college om in te stemmen met de zienswijzebrief;
 3. Het Presidium verzoeken de zienswijze op de Uitgangspuntennota 2025 van de GGD NOG ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. De kernpunten van de zienswijze zijn:
 1. Instemmen met de inhoudelijke en financiële uitgangspunten van de begroting 2025 van de GGD NOG;
 2. De Gelden die het rijk beschikbaar stelt via het gemeentefonds voor wettelijke taken uitgevoerd door de GGD, zoals voor infectieziektebestrijding, worden door de gemeente Apeldoorn beschikbaar gesteld aan de GGD NOG;
 3. Verzoek aan de GGD NOG om in de programma begroting 2025 mee te nemen:
 • de genoemde gezondheidsdoelen van de Bestuursagenda 2023-2027 (1. Vergroten

     van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen, 2. Mentale gezondheid, 3. Gezonde

     leefstijl en 4. Gezonde fysieke en sociale leefomgeving), zowel financieel als

     inhoudelijk;

 • de besparing op de (meer)kosten, door participatie in Hét Service Centrum. Graag

     zien wij deze besparing terug in de meerjarenbegroting en de inwonerbijdrage.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 8.  Beantwoording schriftelijke vragen Niet kunnen aansluiten honderd nieuwe warmtepompen

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen;
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 9.  Beantwoording schriftelijke vragen Verhoging minimumloon

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen;
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SPOEDBESLUIT

 10.  Natuurcompensatiepool Beekbergsebroek, raadsdebat

Voorstel van de afdeling Projecten Programma's en Interimmanagement:

 1. I.v.m. het spoeddebat op donderdag 11 januari ’24 over de compensatiepool Beekbergsebroek, in te stemmen met bijgevoegde raadsbrief (met bijlage) en deze s.m. te versturen aan de raad, conform het verzoek van het Presidium.

Besluit: Het college heeft op 10 januari 2024 conform het voorstel besloten.

 

BESLUITEN VAN NIET-OPENBAAR NAAR OPENBAAR

 

HAMERSTUKKEN

 11. Raadsbrief Vaststellingsovereenkomst gemeente Apeldoorn – Alliander

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. De raad informeren met bijgevoegde brief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Dit besluit is openbaar vanuit de vergadering van 19 december 2023 (vastgesteld 21 december 2023).

 

Ex Agenda/ Rondvraag

 • Het college neemt kennis van:
  • Het verzoek met bijlagen van de Stichting Arbeidsmigranten Nederland van 6 oktober 2023 gericht aan de demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als onderwerp Verzoek tot Handhaving;
  • De Besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 19 december 2023;
  • Het boekje van de Veiligheidsregio NOG van november 2023, Grip-structuur;
  • De brief en de infographic van de secretarissen-generaal van de ministeries van 12 januari 2024 aan de informateur dr. R.H.A. Plasterk.

 

 • Het college kijkt terug op een zeer geslaagd EK Baanwielrennen in Omnisport.

 

 • Wethouder Biharie koppelt een gesprek terug dat zij heeft gehad met Lucrato waarbij het standpunt ten aanzien van Blue View over de betaling naar loonwaarde niet is gewijzigd.

Het college neemt hier met instemming kennis van.

 

 

 

Vastgesteld op 22 januari 2024.

 

de secretaris,

S. de Bruin

 

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie