Vergadering 30 januari

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 30 januari 2024

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
N.G. Derks, wethouder
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
H. van den Berge, wethouder
S. Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder
S. de Bruin, gemeentesecretaris
M. van Loenen, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

-

1. Vaststellen notulen van 25 januari 2024

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN

2. Preventie en Handhavingsplan Alcohol Apeldoorn

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennisnemen van het geactualiseerde Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2024-2027;
 2. Het College verzoeken in te stemmen met het vrijgeven van het Preventie en Handhavingsplan 2024-2027 ter inzage voor de inwoners;
 3. Het College verzoeken akkoord te gaan met het ter advisering voorleggen van het Preventie- en Handhavingsplan 2024- 2027 aan de Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

3. Verkeersmaatregelen Leienplein

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Te besluiten om op het Leienplein op korte termijn de verkeerssituatie te verbeteren door de snelheid te remmen;
 2. De motie ‘Oeps, dat ging n(i)et goed’ hiermee af te doen;
 3. De raad hierover te informeren d.m.v. bijgevoegde concept raadsbrief;
 4. De omliggende buurt te informeren d.m.v. bijgevoegde concept bewonersbrief.

Besluit: Het college wijzigt het dictum onder 1. in “Te besluiten om op het Leienplein op korte termijn de verkeerssituatie te verbeteren door de snelheid te remmen en voor de lange termijn een integrale oplossing in het kader van de gebiedsontwikkeling in het centrum te onderzoeken” en besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

HAMERSTUKKEN

4. Doorontwikkeling hogeschool Saxion in Apeldoorn

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Bijgevoegde concept-raadsbrief vaststellen;
 2. Raadsbrief sturen aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

5. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Het Woud, herziening 2

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het presidium verzoeken bestemmingsplan Buitengebied Het Woud, herziening 2 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de ingediende zienswijzen en een aantal ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

6. Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Deventerstraat 445

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het presidium verzoeken bestemmingsplan ‘Deventerstraat 445’ ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld enige ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

7. Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur, subsidieronde 2024

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. De Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur 2024 vast te stellen waarmee de eenmalige investeringssubsidie in werking treedt;
 2. Het subsidieplafond voor de eenmalige investeringssubsidie, onderdeel van de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur, vast te stellen op € 537.800 en als volgt te verdelen:
 3. € 187.800 voor investeringen die vallen onder de categorieën a 1° en a 2°;
 4. € 300.000 voor investeringen die vallen onder de categorie a 3°;
 5. € 50.000 voor investeringen die vallen onder categorie b;
 6. De raad van dit besluit in kennis te stellen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

8. Opdrachtverstrekking aansluiting informatiediensten Monitor- en stuurinformatie iWmo en iJw

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Opdracht te verstrekken aan het inlichtingenbureau voor de aansluiting op de informatiediensten Monitor- en stuurinformatie iWmo / iJw vóór 1 februari via bijgevoegd aanmeldformulier.

Beslispunt voor de burgemeester:

 1. Volmacht verlenen aan de afdelingshoofd van de afdeling Realisatie Sociaal, de heer G. Hendriks, tot ondertekening van het aanmeldformulier.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Besluit: De burgemeester verleent volmacht aan het afdelingshoofd van de afdeling Realisatie Sociaal tot ondertekening van het aanmeldformulier.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

9. Beantwoording schriftelijke vragen Lokaal Apeldoorn over Tijdelijke voetgangersbrug

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen.
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

OEKRAINE EN ASIEL

 • Het college neemt kennis van:
  • o De brief van 24 januari 2024 met bijlagen van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de Uitspraak Raad van State inzake derdelanders;
  • o De brief van 24 januari 2024 met bijlagen van de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het Provinciaal plan PRT Migratie & Integratie Gelderland.
 • De burgemeester licht toe dat binnenkort de brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met de aantallen op grond van de Spreidingswet wordt verwacht.

Het college neemt hier kennis van en wacht de brief af.

Ex Agenda/ Rondvraag

 • Het college neemt kennis van:
  • o De brief van 25 januari 2024 van de waarnemend raadsgriffier aan het college over Integriteitsbeleid – Omgaan met geschenken;
  • o De memo van 26 januari 2024 van de Burgemeester en het Afdelingshoofd brandweerzorg van de VNOG aan de Gemeenteraad en de Leden van het Algemeen bestuur van de VNOG;
  • o Het artikel uit het Financieel Dagblad van 29 januari 2024 Gemeenten rekenen dit jaar op stijging ozb-opbrengsten van 7,5%;
  • o De Besluitenlijsten van de vergaderingen van Gedeputeerde Staten van 16 januari 2024 en 20 januari 2024.
 • Wethouder Messerschmidt meldt dat Apeldoorn genomineerd is voor de BNG Bank Erfgoedprijs.

Het college neemt hier kennis van.

 • Wethouder Messerschmidt kondigt aan dat de zesde tranche van de WBI aanvraag (Kanaal-Noord) volgende week aan het college wordt voorgelegd.

Het college neemt hier kennis van.

 • De burgemeester kondigt aan dat volgende week een concept-zienswijze in het kader van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het ministerie van Defensie aan het college wordt voorgelegd.

Het college neemt hier kennis van.

Vastgesteld op 6 februari 2024

de secretaris,

S. de Bruin

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie