Vergadering 25 januari

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 25 januari 2024

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
N.G. Derks, wethouder
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
H. van den Berge, wethouder
S. Biharie, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder
S. de Bruin, gemeentesecretaris
M. van Loenen, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

A.J. Prins, wethouder

 1. Vaststellen notulen van 22 januari 2024

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

HAMERSTUKKEN

  2. Beantwoording vragen D66 over woningbouw in de Groene Wig

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

  1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen;
  2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag

  • Het college bespreekt de raadsvergadering van 25 januari 2024 voor.

Vastgesteld op 30 januari 2024.

 

de secretaris,

S. de Bruin

 

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie