Vergadering 22 januari

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 22 januari 2024

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
N.G. Derks, wethouder
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
H. van den Berge, wethouder
S. Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder
S. de Bruin, gemeentesecretaris
M. van Loenen, bestuursadviseur, notulist

 1. Vaststellen notulen van 16 januari 2024

De notulen zijn gewijzigd vastgesteld onder toevoeging in de Rondvraag:

 • Wethouder Biharie koppelt een gesprek terug dat zij heeft gehad met Lucrato waarbij het standpunt ten aanzien van Blue View over de betaling naar loonwaarde niet is gewijzigd.

Het college neemt hier met instemming kennis van.

BESPREEKSTUKKEN

 2. Samenwerkingsovereenkomst gebiedsontwikkeling Masterplan IJsselvallei 2024-2028

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Kennis te nemen van het Masterplan IJsselvallei en Werkboek Masterplan IJsselvallei;
 2. Besluiten tot het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst ‘Gebiedsontwikkeling Masterplan IJsselvallei 2024-2028’, waarin de onderlinge samenwerking en financiering t.b.v. het onderliggende Masterplan IJsselvallei en Werkboek Masterplan IJsselvallei wordt vastgelegd;
 3. Besluiten tot een jaarlijkse bijdrage van Apeldoorn van € 33.122,20 voor de organisatiekosten van de uitvoering van het Masterplan IJsselvallei voor de periode van de samenwerkingsovereenkomst ná ondertekening van alle partijen. De bijdrage kan worden gedekt uit de bestaande budgetten voor de Veluwe (Programma Veluwe en Welkom in Apeldoorn);
 4. Uw besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

 

Aan de burgemeester:

 1. Wethouder D. Huizer machtigen de Samenwerkingsovereenkomst ‘Gebiedsontwikkeling Masterplan IJsselvallei 2024-2028’ te tekenen.

Besluit: Het college wijzigt het dictum onder 2. in “Besluiten tot het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst ‘Gebiedsontwikkeling Masterplan IJsselvallei 2024-2028’, waarin de onderlinge samenwerking en financiering t.b.v. het onderliggende Masterplan IJsselvallei en Werkboek Masterplan IJsselvallei wordt vastgelegd, met als voorbehoud dat wanneer de uitvoering van deze overeenkomst in strijd is/komt met bestaande/toekomstige kaders van de gemeenteraad, deze kaders prevaleren” en besluit conform het voorstel.

Besluit: De burgemeester machtigt wethouder D.S. Huizer de Samenwerkingsovereenkomst ‘Gebiedsontwikkeling Masterplan IJsselvallei 2024-2028’ te ondertekenen. 

 3. Beantwoording brief/mail Stichting Kanaal Centraal over Drakenbootfestival

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met het aan de gemeenteraad voorleggen van de bijgevoegde concept-raadsbrief ten behoeve van de beantwoording door de raad van de op 6 november bij de raad ingekomen brief van de Stichting Kanaal Centraal.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat een redactionele wijziging wordt aangebracht.

  4. VNOG: Kadernota 2025-2028

Voorstel van de afdeling Concernzaken:

 1. De Kadernota VNOG 2025-2028 voor kennisgeving aannemen;
 2. Instemmen met het voorstel om (dit jaar) geen zienswijze in te dienen;
 3. Het presidium verzoeken de Kadernota VNOG 2025-2028 ter kennis name door te sturen aan de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

HAMERSTUKKEN

  5. Raadsbrief Rondetafel Ethiek

Voorstel van de afdeling Concernzaken:

 1. Akkoord gaan met de raadsbrief over de zoektocht naar een instrument voor ethische afwegingen rond digitalisering en het aanbieden van deze brief aan de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 6. Raadsbrief voortgang Programma voor de Veluwe

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met het per raadsbrief informeren van de gemeenteraad over de voortgang van het Programma voor de Veluwe. In de brief aan de raad wordt inzicht gegeven in de behaalde resultaten 2023 en een vooruitblik op het jaar 2024 gegeven.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel

 7. Reactie op aanbevelingen uit rapport RKCquick scan grondgebruik

Voorstel van de afdeling Vastgoed en Grond:

 1. Kennis nemen van de rapportage en begeleidende brief behorende bij de quick scan grondgebruik;
 2. Instemmen met de raadsbrief met daarin de reactie vanuit het college op de aanbevelingen die zijn gedaan.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 8. Uitgangspunten begroting 2025-2028 Omgevingsdienst Veluwe

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. De “Uitgangspunten begroting 2025-2028” van de ODVeluwe voor kennisgeving aannemen en met bijgaande raadbrief doorzenden aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 9. Raadsbrief 27 Opvang Oekraïners asielzoekers en statushouders

Voorstel van de afdeling Communicatie en Kabinetszaken:

 1. Instemmen met deze periodieke raadsbrief over de opvang van ontheemden uit Oekraïne, asielzoekers en statushouders. In deze editie praten we de raad met name bij over de spreidingswet, derdelanders uit Oekraïne en andere lokale ontwikkelingen in de opvang.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 10. Beantwoording e-mail de heer E.

Voorstel van de afdeling Vastgoed en Grond:

 1. Instemmen met de voorgestelde reactie op de e-mail van de heer E.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 11. Bestemmingsplan Uddelerveen 107 Uddel

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het presidium voorstellen het bestemmingsplan Uddelerveen 107 Uddel ter vaststelling aan de  raad aanbieden overeenkomstig het ter visie gelegen ontwerp.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 12. Collegevoorstel zienswijze wijziging GR Tribuut

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. Kennisnemen van de brief waarmee het bestuur van Tribuut belastingsamenwerking de gewijzigde GR aanbiedt;
 2. Kennisnemen van de door de GR Tribuut belastingsamenwerking voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
 3. Akkoord gaan met de voorbereide zienswijzenbrief;
 4. De gewijzigde GR Tribuut belastingsamenwerking  en de zienswijzenbrief aanbieden aan de gemeenteraad voor de zienswijzenprocedure.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 13. Vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Wetering 26 en 28 Beemte Broekland

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. In te stemmen met de ‘Nota ambtshalve wijzigingen’ en de ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen;
 2. Het bestemmingsplan ‘Nieuwe Wetering 26 en 28 Beemte Broekland’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan conform de wijzigingen in de ‘Nota ambtshalve wijzigingen’, waarbij:
 1. Het plan met identificatienummer NL.IMRO.0200.bp1483-vas1 in elektronische en analoge vorm is vastgelegd;
 2. Gebruikgemaakt is van de Grootschalige Basiskaart en de Basisregistratie Kadaster van 14 juli 2022;
 1. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 14. Vaststelling bestemmingsplan Deelsum 17 Loenen

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het bestemmingsplan ‘Deelsum 17 Loenen’ vast te stellen, waarbij:
 1. Het plan met identificatienummer IMRO.0200.bp1498-vas1 in elektronische en analoge vorm is vastgelegd;
 2. Gebruikgemaakt is van de Grootschalige Basiskaart en de Basisregistratie Kadaster van 25 augustus 2022;
 1. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 15. Wijziging belastingverordeningen

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. In te stemmen met de verordening Toeristenbelasting 2024, eerste wijziging met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 vast te stellen;
 2. In te stemmen met de Tarievenregeling betaalplannen 2024, eerste wijziging met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 vast te stellen;
 3. In te stemmen met de legesverordening 2024 en bijbehorende tarieventabel, eerste wijziging vast te stellen, waarin het artikel 5.3 lid 3 van de verordening, de artikelen 1.1, 1.4 ,1.8.2.1, 1.12.1.b van hoofdstuk 1 tarieventabel en artikel 2.6 van hoofdstuk 2 tarieventabel met terugwerkende kracht worden aangepast omdat dit ten voordele is van de inwoners. De gewijzigde artikelen 1.19 en 1.25.2 van hoofdstuk 1 treden in werking op de dag van bekendmaking.
 4. Het presidium verzoeken deze gewijzigde verordeningen ter vaststelling aan de raad aan te bieden;
 5. De raad voor te stellen de gewijzigde verordeningen, al dan niet met terugwerkende kracht, vast te stellen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 16. Uitgangspunten voor de actualisatie van de grondexploitatiebegrotingen t.b.v het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2024

Voorstel van de afdeling Vastgoed en Grond:

 1. Te besluiten de in de notitie en de bijlagen opgenomen uitgangspunten te hanteren voor de actualisatie van de grondexploitatiebegrotingen t.b.v. de jaarrekening 2023 en het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2024;
 2. De bijgevoegde stukken ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 17. Subsidie Vereniging Sportraad Apeldoorn voor Sporthuldiging 2023

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Vereniging Sportraad Apeldoorn een incidentele subsidie van € 5.100,00 te verstrekken voor de organisatie van de Sporthuldiging 2023 (Sportgala).

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

 18. Beantwoording schriftelijke vragen BVNL Apeldoorn over kleine kernreactoren in de Stedendriehoek

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen;
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 

BESLUITEN VAN NIET-OPENBAAR NAAR OPENBAAR

 19. Bestuurlijke reactie op het rapport Evaluatie Regio Stedendriehoek

Voorstel van de afdeling Concernzaken:

 1. De gemeentelijke rekenkamer bijgevoegde bestuurlijke reactie te geven op het rapport “Evaluatie Regio Stedendriehoek”.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

Dit besluit is openbaar vanuit de vergadering van 16 januari 2024 (vastgesteld 22 januari 2024).

BEKRACHTIGING BESLUIT

Besluit: Het college bekrachtigt de in de brief “Situatie op camping De Marshoeve” (collegevergadering 9 januari 2024) op verzoek van het Presidium opgenomen wijziging van de laatste alinea van de brief in “De gemeente beëindigt een niet vitaal vakantiepark, en realiseert daarvoor in de plaats nieuwe woningen en natuur, conform het raadsbesluit van 6 april 2023”.


Ex Agenda/ Rondvraag

 • Het college neemt kennis van:
  • De e-mail van het lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland P.C.Drenth met betrekking tot de zienswijze van gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (Notitie Reikwijdte en Detailniveau NPRD);
  • Het vertrek per 1 mei 2024 van de directeur/bestuurder van Stimenz;
  • De Besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 9 januari 2024.

 

 • Wethouder Derks meldt de privé gedane aankoop van een appartement in Apeldoorn.

Het college neemt hier kennis van.

 

Vastgesteld op 25 januari 2024.

 

 

 

de secretaris,

S. de Bruin

 

 

 

 

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie