Vergadering 9 januari

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 9 januari 2024

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
N.G. Derks, wethouder
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
H. van den Berge, wethouder
S. Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder
S. de Bruin, gemeentesecretaris
M. van Loenen, bestuursadviseur, notulist

  1.  Vaststellen notulen van 21 december 2023

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld 

BESPREEKSTUKKEN

  2.  Ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland 2024-2027

Voorstel van de afdeling Concernzaken:

 1. Kennisnemen van het Ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2024- 2027 politie Oost-Nederland;
 2. Het presidium verzoeken het Ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland 2024-2027 ter consultatie door te geleiden aan de gemeenteraad;
 3. Het presidium te verzoeken de zienswijze op het Ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 politie Oost Nederland ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden  (zienswijze, raadsvoorstel en raadsbesluit bijgevoegd) en het resultaat zsm na de besluitvormende vergadering (15 februari 2024) door te geven aan de politie Oost-Nederland.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

  3.  Evaluatie jaarwisseling 2023-2024

Voorstel van de afdeling Concernzaken:

 1. Het college besluit dat de bijgevoegde brief, als voorloper op de uitgebreidere evaluatie, voldoende informatie geeft om de gemeenteraad te informeren met de eerste terugblik op het verloop van de jaarwisseling 2023 – 2024;
 2. Het presidium vragen om de raadsbrief jaarwisseling 2023 – 2024 aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

HAMERSTUKKEN

   4.  Brief beantwoording vragen inwoonster

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling:

 1. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde antwoordbrief (rubriek VIIb) over de levering van ondersteuning thuis in het kader van de Wmo. 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

  5.  Beantwoording brief van de vereniging De Marshoeve Gaat Door aan de gemeenteraad (Rubriek II)

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met de concept-antwoordbrief, waarin een reactie wordt gegeven op de brief van de vereniging De Marshoeve Gaat Door over de situatie op de camping;
 2. Instemmen om deze concept-antwoordbrief via bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit voor besluitvorming aan de raad aan te bieden (Rubriek II).

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

  6.  Realisatie circulair terrein Zuid

Voorstel van de afdeling Beheer en Onderhoud:

 1. In te stemmen met de realisatie van het circulaire terrein Zuid, onder voorbehoud van kredietverlening door de raad;
 2. De gemeenteraad voor te stellen om het krediet van 2,0 mio te verlenen. De kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de MPB 2024-2027;

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

  7.  Goedkeuren wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG

Voorstel van de afdeling Concernzaken:

 1. Kennis nemen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling VNOG;
 2. Kennisnemen van de brief met toelichting op de ingebrachte zienswijzen;
 3. De raad vragen om toestemming tot het treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling VNOG.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

  8.  Terugdraaien aankoop kavel 20 bedrijventerrein Apeldoorn Noord II

Voorstel van de afdeling Vastgoed en Grond:

 1. Besluiten tot het terugdraaien van het collegebesluit tot aankoop van bedrijfskavel 20 op het bedrijventerrein Apeldoorn Noord II d.d. 28 maart 2023 en dit besluit daarmee in te trekken.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

  9.  Aangepaste renteberekening (van maandelijks naar dagelijks) door de SVn

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. De aanpassing op de deelnemersovereenkomst met de SVn goed te keuren door middel van ondertekening van bijgevoegde annex. De maandelijkse renteberekening over de rekening couranten wordt daarmee vervangen door een dagelijkse renteberekening. 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

  10.  Decembercirculaire gemeentefonds 2023

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. Kennisnemen van de decembercirculaire gemeentefonds 2023;
 2. Financiële gevolgen van de circulaire verwerken in de jaarrekening 2023.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

  11.  Verlenging geldigheid Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Apeldoorn

Voorstel van de afdeling Concernzaken:

 1. Instemmen met het verlengen van de geldigheid van het huidige informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Apeldoorn tot 31-12-2024.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

BESLUITEN VAN NIET-OPENBAAR NAAR OPENBAAR

BESPREEKSTUKKEN

  12.  Aanwijzing percelen o.g.v. artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten t.b.v. uitbreiding bedrijventerrein Uddel

Voorstel van de afdeling Vastgoed en Grond:

 1. Op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de percelen gelegen als opgenomen in de bij dit besluit behorende perceelslijst en opgenomen op het bijbehorend kadastraal overzicht (kaart) met kenmerk G23211-VK d.d. 6 december 2023, voorlopig aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De perceelslijst bevat de kadastrale aanduiding, de grootte van de percelen, de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, e.e.a. volgens de openbare registers van het Kadaster per 18 december 2023. De percelen zijn een niet-agrarische bestemming toegedacht en het gebruik wijkt af van de toegedachte bestemming. De percelen zijn niet eerder aangewezen op grond van de Wvg en nog niet opgenomen in een inpassingsplan of bestemmingsplan. Dit besluit tot aanwijzing vervalt van rechtswege drie maanden na dagtekening van het besluit of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing ingevolge artikel 9.1 lid 1 onder c Omgevingswet in werking treedt;
 2. Gelet op de spoedeisende en vertrouwelijke aard van de betreffende procedure ingevolge artikel 4:11 onder a en c van de Algemene wet bestuursrecht af te zien van de mogelijkheid om voorafgaand van dit besluit zienswijzen in te dienen door belanghebbenden;
 3. De gemeenteraad van Apeldoorn voorstellen binnen drie maanden na dagtekening van dit besluit op grond van artikel 9.1 lid 1 onder c Omgevingswet het voorkeursrecht op de percelen als aangegeven op bijgevoegde perceelslijst te bestendigen;
 4. In het kader van het raadsvoorstel betrokken eigenaren en rechthebbenden in de gelegenheid stellen om zienswijzen naar voren te brengen over het ontwerp-raadsbesluit;
 5. Gelet op artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1. lid 2 onder b en i van de Wet open overheid ten aanzien van de hiervoor vermelde besluiten onder 1 tot en met 4 geheimhouding op te leggen tot 21 december 2023 (dag na publicatie in het Gemeenteblad).
 6. Het Presidium van de gemeenteraad informeren over uw besluit;

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Dit besluit is openbaar vanuit de vergadering van 19 december 2023 (vastgesteld 21 december 2023).

HAMERSTUKKEN

  13.  Vaststelling bedrijvenpark Veldhuizen

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het presidium voorstellen het bestemmingsplan bedrijvenpark Veldhuizen ter vaststelling aan de raad aanbieden. Hierbij wordt voorgesteld om aan de zienswijzen niet tegemoet te komen en een ambtshalve wijziging in de regels aan te brengen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Dit besluit is openbaar vanuit de vergadering van 5 december 2023 (vastgesteld 21 december 2023).

  14.  Vervolg opvang AMV'ers in Beekbergen / voorgenomen plaatsing noodunits AZC Deventerstraat / Raadsbrief 26 Opvang Oekraïners, asielzoekers en statushouders

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennisnemen van de tussentijdse evaluatie van de AMV-opvang in Beekbergen en het welkom dat Beekbergen uitspreekt voor de betrokkenen jongeren voor de tweede helft van de opvangperiode, het eerste kwartaal van 2024;
 2. Kennisnemen van de vooraankondiging van COA van een vergunningsaanvraag tot het realiseren van 100 opvangplekken in noodunits op de AZC locatie aan de Deventerstraat en medewerking verlenen aan een zo spoedig mogelijk vergunningverleningstraject;
 3. Instemmen met aanpak terugbetaling leefgeld door ontheemden met (voldoende) inkomen, gebaseerd op de Circulaire Voorkomen bedoeld of onbedoeld oneigenlijk gebruik van voorzieningen van het ministerie van Justitie en Veiligheid;
 4. Instemmen met bijgaande raadsbrief met de actuele stand van zaken rond asiel, statushouders en Oekraïne.
 5. Toekennen van redactioneel mandaat aan portefeuillehouders voor de raadsbrief in verband met vaststellen overige besluiten m.b.t. Oekraïne-opvang.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Dit besluit is openbaar vanuit de vergadering van 19 december 2023 (vastgesteld 21 december 2023).

Ex Agenda/ Rondvraag

 • Het college neemt kennis van:
  • Het Jaarplan 2024 van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB);
  • Het overzicht van het Overleg van de Klankbordgroep Kabinetsformatie van 18 december 2023 en het verslag van de Startbijeenkomst Klankbordgroep kabinetsformatie van 20 december 2023 met bijbehorende namenlijst;
  • De Besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 12 december 2023;
  • De brief van de Omgevingsdienst Veluwe i.o. met bijlage van 22 december 2023 over de Uitgangspuntennotitie 2025-2028.

 

 • Wethouder Prins meldt dat bekeken wordt of een aantal projecten (van zorg naar onderwijs, mensenhandel, m.b.t. Samen055) onder de IZA-middelen voor 2023 gebracht kunnen worden.

Het college neemt hier kennis van.

 

 

Vastgesteld op 16 januari 2024.

de secretaris,

S. de Bruin

 

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie