Monument verbouwen

Voor wijzigingen zoals sloop-, bouw- en restauratiewerkzaamheden in, aan, op of bij een rijks- of gemeentelijk monument hebt u een vergunning nodig.

Lees meer

Het is van belang om (cultuur)historisch waardevolle elementen van rijks- en gemeentelijke monumenten te behouden. Daarom heeft u voor wijzigingen zoals sloop-, bouw- en restauratiewerkzaamheden in, aan, op of bij een monument een vergunning nodig. Voor eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en wijzigingen aan moderne interieuronderdelen is meestal geen vergunning nodig.

  • Voorbeelden van wijzigingen aan de buitenkant zijn: onder andere vernieuwen of vervangen van stucwerk en voegwerk, herstel of vernieuwen van daken, dakkapellen, goten en schoorstenen, vervangen van deuren, kozijnen en ramen, en voor schilderwerk in een gewijzigde kleurstelling
  • Voorbeelden van inpandige wijzigingen zijn: wijzigingen in de structuur (indeling) van het pand en wijzigingen aan waardevolle interieurelementen.

Bekijk (voorbeelden van) vergunningvrije werkzaamheden in, aan, op of bij een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht.

Bij het Omgevingswet (DSO) ( DigiD of eHerkenning benodigd) kunt u de vergunningcheck doen om te bepalen of u voor uw plan een vergunning nodig heeft.

Het aanvragen van deze omgevingsvergunning doet u bij voorkeur via het Omgevingswet (DSO). U kunt ook terecht aan de balie in stadhuis. Maak hiervoor online een afspraak (ook voor een telefonische afspraak).

Ontvangt u een vergunning, lees deze dan goed door; aan de vergunning voor monumenten zijn vaak voorwaarden verbonden. Die voorwaarden staan in de vergunning en die moet u naleven. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld een detailtekening moet indienen die de gemeente moet goedkeuren of dat de gemeente een materiaal of werkwijze voorschrijft. Vaak is naleving van de uitvoeringsvoorwaarden restauratie en onderhoud monumenten gemeente Apeldoorn (pdf, 803 kB) een voorwaarde in de vergunning. Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon uit de vergunningbrief.

(Af)melden

Voor u begint met uw bouwwerkzaamheden meldt u dit bij de gemeente. Dat kan via het online meldingsformulier, telefonisch via nummer 14 055, via het omgevingsloket of per brief (Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn). Ook als u klaar bent met uw bouwwerkzaamheden doet u hiervan op 1 van bovenstaande manieren melding. De inspecteur kijkt, soms samen met de adviseur onderhoud en restauratie, of u bouwt volgens de vergunning.

Aan een aanvraag omgevingsvergunning voor monumenten zijn geen kosten verbonden. Vaak heeft u ook een vergunning voor bouwen nodig, daaraan zijn wel kosten verbonden. Soms moet de vergunninghouder zelf wel kosten maken voor het opstellen van een onderzoek.

Karakteristieke en beeldbepalende panden

Naast monumenten kent Apeldoorn ook karakteristieke en beeldbepalende panden. Voor het geheel of gedeeltelijk afbreken van deze panden hebt u een vergunning nodig.
Op de monumentenlijst kunt u zien welke panden een beschermde status hebben.

Omvang bescherming

Een aanwijzing als beschermd monument betreft altijd de gehele onroerende zaak. Alle onderdelen van die zaak vallen onder de bescherming. Denk aan een (later) aangebouwde serre of keuken, ook als dit onderdeel geen monumentale waarde heeft. Aan- of bijgebouwen kunnen onder de monumentale bescherming vallen. Bepalend daarvoor is de redengevende beschrijving van het monument. Denk bijvoorbeeld aan een tegen de kerk aangebouwde pastorie of een bakhuisje bij een boerderij.

Beschermd stadsgebied

Apeldoorn kent 3 rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten (De Parken, Hoog Soeren en Radio Kootwijk) en 3 gemeentelijk beschermde gezichten (de Indische buurt, de Metaalbuurt en Wiesel). In deze gebieden mag u niet zonder vergunning slopen, omdat sloop van een bouwwerk het historische karakter van het stads- of dorpsgezicht kan aantasten.

Het kan zijn dat u ook een omgevingsvergunning nodig heeft voor andere activiteiten van de Omgevingswet, zoals het aanleggen van een uitweg, kappen van een boom, bouwen, of het verstoren van een mogelijk archeologische bodem.

Bezwaarprocedure

Een omgevingsvergunning is een besluit waartegen altijd een vorm van rechtsbescherming voor derden openstaat. De vergunningen voor monumenten publiceren we op officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd na datum vergunningverlening om een bezwaarschrift of beroepschrift in te dienen. Belangrijk: de omgevingsvergunning voor monumenten treedt nog niet meteen in werking! Meestal mag u beginnen op de dag dat u de omgevingsvergunning heeft ontvangen. Als er echter ook sprake is van het uitvoeren van werkzaamheden, het slopen van een bouwwerk, het slopen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, het slopen of wijzigen van een monument of het kappen van een boom, treedt de vergunning pas in werking 4 weken nadat de vergunning is verleend.

De periode om bezwaar te maken is 6 weken. In deze periode kunnen omwonenden en belanghebbenden bezwaar maken. Binnen deze termijn kan men ook een verzoek om voorlopige voorziening of schorsing indienen. In dat geval treedt de vergunning pas in werking nadat hierop is beslist.

U moet dus met de start van de werkzaamheden wachten tot 4 weken na de datum van verzending van het besluit. Bij twijfel: lees zorgvuldig de noot over de inwerkingtreding en een bezwaarmogelijkheid in het besluit zelf. Als u start met de werkzaamheden voordat de vergunning onherroepelijk is, doet u dat op eigen risico.

In heel Nederland is hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat kost tijd en we werken er hard aan om zaken op orde te brengen. Toch verwachten wij dat er, zeker in het begin, dingen fout gaan en dat zaken langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor

In het nieuwe landelijke Omgevingsloket doet u de vergunningcheck en kunt u een aanvraag starten. Heeft u een vraag over de werking van de vergunningcheck of over geldende regelgeving? Wij hebben de veelgestelde vragen per thema voor u op een rij gezet.

Uw Reactie
Uw Reactie