Omgevingsvergunning monumenten

Voor wijzigingen zoals sloop-, bouw- en restauratiewerkzaamheden in, aan, op of bij een rijks- of gemeentelijk monument hebt u een vergunning nodig.

Lees meer

Het is van belang om (cultuur)historisch waardevolle elementen van rijks- en gemeentelijke monumenten te behouden. Daarom heeft u voor wijzigingen zoals sloop-, bouw- en restauratiewerkzaamheden in, aan, op of bij een monument een vergunning nodig. Voor eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en wijzigingen aan moderne interieuronderdelen is meestal geen vergunning nodig.

  • Voorbeelden van wijzigingen aan de buitenkant zijn: onder andere vernieuwen of vervangen van stucwerk en voegwerk, herstel of vernieuwen van daken, dakkapellen, goten en schoorstenen, vervangen van deuren, kozijnen en ramen, en voor schilderwerk in een gewijzigde kleurstelling
  • Voorbeelden van inpandige wijzigingen zijn: wijzigingen in de structuur (indeling) van het pand en wijzigingen aan waardevolle interieurelementen.

Bekijk (voorbeelden van) vergunningvrije werkzaamheden in, aan, op of bij een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht.

Bij het Omgevingsloket ( DigiD of eHerkenning benodigd) kunt u de vergunningcheck doen om te bepalen of u voor uw plan een vergunning nodig heeft.

Het aanvragen van deze omgevingsvergunning doet u bij voorkeur via het Omgevingsloket. U kunt ook terecht aan de balie in stadhuis. Maak hiervoor online een afspraak (ook voor een telefonische afspraak). Tot slot kunt ook een papieren aanvraag samenstellen en deze versturen naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voeg alle benodigde bijlagen (zoals een situatieschets of foto) toe en dien alle stukken in 4-voud in.

Ontvangt u een vergunning, lees deze dan goed door; aan de vergunning voor monumenten zijn vaak voorwaarden verbonden. Die voorwaarden staan in de vergunning en die moet u naleven. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld een detailtekening moet indienen die de gemeente moet goedkeuren of dat de gemeente een materiaal of werkwijze voorschrijft. Vaak is naleving van de uitvoeringsvoorwaarden restauratie en onderhoud monumenten gemeente Apeldoorn (pdf, 803 kB) een voorwaarde in de vergunning. Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon uit de vergunningbrief.

(Af)melden

Voor u begint met uw bouwwerkzaamheden meldt u dit bij de gemeente. Dat kan via het online meldingsformulier, telefonisch via nummer 14 055, via het omgevingsloket of per brief (Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn). Ook als u klaar bent met uw bouwwerkzaamheden doet u hiervan op 1 van bovenstaande manieren melding. De inspecteur kijkt, soms samen met de adviseur onderhoud en restauratie, of u bouwt volgens de vergunning.

Aan een aanvraag omgevingsvergunning voor monumenten zijn geen kosten verbonden. Vaak heeft u ook een vergunning voor bouwen nodig, daaraan zijn wel kosten verbonden. Soms moet de vergunninghouder zelf wel kosten maken voor het opstellen van een onderzoek.

Karakteristieke en beeldbepalende panden

Naast monumenten kent Apeldoorn ook karakteristieke en beeldbepalende panden. Voor het geheel of gedeeltelijk afbreken van deze panden hebt u een vergunning nodig.
Op de monumentenlijst kunt u zien welke panden een beschermde status hebben.

Omvang bescherming

Een aanwijzing als beschermd monument betreft altijd de gehele onroerende zaak. Alle onderdelen van die zaak vallen onder de bescherming. Denk aan een (later) aangebouwde serre of keuken, ook als dit onderdeel geen monumentale waarde heeft. Aan- of bijgebouwen kunnen onder de monumentale bescherming vallen. Bepalend daarvoor is de redengevende beschrijving van het monument. Denk bijvoorbeeld aan een tegen de kerk aangebouwde pastorie of een bakhuisje bij een boerderij.

Beschermd stadsgebied

Apeldoorn kent 3 rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten (De Parken, Hoog Soeren en Radio Kootwijk) en 3 gemeentelijk beschermde gezichten (de Indische buurt, de Metaalbuurt en Wiesel). In deze gebieden mag u niet zonder vergunning slopen, omdat sloop van een bouwwerk het historische karakter van het stads- of dorpsgezicht kan aantasten.

Het kan zijn dat u ook een omgevingsvergunning nodig heeft voor andere activiteiten van de Wabo, zoals het aanleggen van een uitweg, kappen van een boom, bouwen, of het verstoren van een mogelijk archeologische bodem. U kunt dit gelijktijdig aanvragen; met de vergunning voor slopen en bouwen moet u dit zelfs doen. De onderdelen bouwen, monumenten en slopen kunt u niet los van elkaar aanvragen.

Bezwaarprocedure

Een omgevingsvergunning is een besluit waartegen altijd een vorm van rechtsbescherming voor derden openstaat. De vergunningen voor monumenten publiceren we op officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd na datum vergunningverlening om een bezwaarschrift of beroepschrift in te dienen.
Belangrijk: de omgevingsvergunning voor monumenten treedt nog niet meteen in werking! Meestal mag u beginnen op de dag dat u de omgevingsvergunning heeft ontvangen. Als er echter ook sprake is van het uitvoeren van werkzaamheden, het slopen van een bouwwerk, het slopen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, het slopen of wijzigen van een monument of het kappen van een boom, treedt de vergunning pas in werking de eerste dag na afloop van de bezwaartermijn. In deze periode kunnen omwonenden bezwaar maken. Binnen deze termijn kan men ook een verzoek om voorlopige voorziening of schorsing indienen. In dat geval treedt de vergunning pas in werking nadat hierop is beslist.

U moet dus met de start van de werkzaamheden wachten tot 6 weken na de datum van verzending van het besluit. Bij twijfel: lees zorgvuldig de noot over de inwerkingtreding en een bezwaarmogelijkheid in het besluit zelf.

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dat betekent dat er andere regels gaan gelden voor veranderingen in de leefomgeving.Bijvoorbeeld voor een aanvraag omgevingsvergunning of een aanvraag voor het wijzigen van het bestemmingsplan (straks omgevingsplan).

 Neem daarom contact op met uw architect, adviseur of contactpersoon bij de gemeente en laat u goed informeren wat de Omgevingswet voor uw plan betekent. In sommige gevallen is het verstandig om te wachten op de Omgevingswet, in andere gevallen juist niet.

Lees meer over de Omgevingswet en de overgangsperiode tot 1 januari.

Uw Reactie
Uw Reactie