Wat zoekt u:

Nieuwbouw en ontwikkeling

Vlijtsepark, binnenstad, Beekbergsebroek en meer

 • Samen met bewoners bespreken we eerst wat er nodig is om hun wijk klaar te maken voor de toekomst. Die ideeën nemen we mee bij het vernieuwen van de openbare ruimte.

  Aanleiding

  Apeldoorn telt een aantal wijken die verouderd zijn. In de basis is de openbare ruimte in deze wijken nog op orde, omdat er regelmatig onderhoud gedaan wordt. Maar de inrichting sluit niet langer aan op de huidige manier van leven. Sinds de bouw is de bevolkingssamenstelling flink gewijzigd, sociale verbanden zijn anders, en bewoners hebben andere wensen rond bijvoorbeeld groen, straatbeeld, parkeerplekken en mobiliteit. Daarom gaan we de wijken grondig opknappen.

  Pilot

  We starten met proefprojecten – pilots – in De Dreven Noord en Schoutenveld (in De Maten) en het Staatsliedenkwartier (in Zuid). Daar gaan we met bewoners in gesprek om te horen wat hun ideeën zijn over het opfrissen van de buurt. We doen dat in elke wijk anders: in de ene wijk neemt de gemeente het voortouw bij het benaderen van bewoners, in de andere wijk nemen de bewoners zelf het initiatief, in de derde wijk gebruiken we een vragenlijst. Zo kunnen we bekijken welke aanpak het beste werkt.

  Ontwerp en realisatie

  Na het inventariseren van ideeën maken we een ontwerp voor de vernieuwing van de wijken. Ook daarin denken bewoners mee. Hierna is de uitvoering aan de beurt. Dan worden de drie wijken daadwerkelijk vernieuwd. Het resultaat is dat de openbare ruimte:

  • beter aansluit op de wensen en behoeften van bewoners en andere betrokkenen.
  • veilig is en mensen uitnodigt om meer betrokken te zijn bij hun buurt(genoten).
  • voorbereid is op klimaatveranderingen, zoals extreme regenval.
  • duurzaam en flexibel is ingericht: klaar voor de toekomst, maar ook gemakkelijk iets aan te passen.

  Wilt u meer weten over dit project? Mail naar samenmakenwedebuurt@apeldoorn.nl

 • Bij de gemeente Apeldoorn zijn vorig jaar meerdere verzoeken binnen gekomen van grondeigenaren en initiatiefnemers die een zonnepark (een veld met zonnepanelen) wilden ontwikkelen in Apeldoorn. Omdat dit een nieuwe ontwikkeling is voor de gemeente Apeldoorn, besloot de gemeente eind 2017 om alle plannen die tot dat moment waren ingediend aan te merken als pilot.

  Sommige plannen vielen na de eerste inventarisatieronde af. Voor zes plannen van vier verschillende initiatiefnemers/ontwikkelaars is het moment daar om een volgende stap te gaan zetten. De gemeente is zelf ook één van de initiatiefnemers, en heeft plannen voor twee locaties.

  De volgende stap voor alle initiatiefnemers is dat ze, onder andere via inloopbijeenkomsten, in gesprek gaan met de bewoners en bedrijven in de omgeving van de locaties waar het om gaat. Dit doen zij bewust en op verzoek van de gemeente in een heel vroeg stadium. Dus nog voor de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend en het formele inspraakproces van start gaat.

  Er wordt in Apeldoorn al hard gewerkt aan het benutten van zoveel mogelijk geschikte daken om zonne-energie op te wekken. Maar tegelijkertijd zijn zonneparken op de grond ook hard nodig om een energie neutrale toekomst haalbaar te maken.

  Om deze reden besloot de gemeente eind vorig jaar met de pilot zonneparken van start te gaan. Doel van de pilot: op een zorgvuldige manier onderzoeken en gaandeweg ontdekken hoe zonneparken optimaal in te passen zijn in het landschap.

  De CRK (commissie ruimtelijke kwaliteit) bespreekt en beoordeelt de schetsplannen tijdens de vergaderingen. Belangstellende kunnen deze openbare vergaderingen bijwonen. In de agenda van de CRK kunt u zien welke plannen zij wanneer bespreken.

  Wij hebben een aantal vragen over de zonneparken vast voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u uw vraag aan ons stellen via 14 055 of via gemeente@apeldoorn.nl

  Meer weten over wat u kunt doen om energie te besparen of duurzame energie op te wekken? Kijk op www.energiekapeldoorn.nl.

   

 • In droge zomermaanden zakt het water. Hierdoor komen delen van de gracht droog te liggen en ontstaat stankoverlast. Ook zijn funderingen van woningen dan zichtbaar. Daarnaast storen sommige bewoners zich aan het vele en hoge riet en groeit de gracht met exotische waterplanten dicht. Deze waterplanten horen daar van nature niet thuis, maar vermeerderen zich snel.

  Oplossing

  In mei hebben het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe een besluit over een aantal maatregelen genomen. Deze zijn:

  • Twee van de drie bestaande stuwen vertonen zichtbare lekkage. Het waterschap gaat deze stuwen vervangen. Eén stuw wordt daarbij ook verplaatst. De derde stuw is al in 2015 vernieuwd.
  • Daarnaast wordt de bodem voor de twee nieuwe stuwen beleemd (‘dichtgeplakt’) om lekkage langs de stuw via de ondergrond te voorkomen.
  • Er wordt een pomp geplaatst. Hiermee kan in droge perioden het waterniveau worden aangevuld. De pomp brengt het oppervlaktewater van het lage naar het hoge deel (daar is de meeste overlast).
  • In de watergang langs het spoor wordt een stuw aangepast, zodat er voldoende aanvoer van water naar de Kasteelgracht is.
  • Het waterschap verhoogt de maaifrequentie van het riet en de waterplanten.

  De maatregelen op de kaart.

  14 juni: bewonersavond in Talma Borgh

  Op 14 juni 2017 was er een bewonersavond. Daar stelden bewoners vragen. Deze kunt u lezen op de pagina veel gestelde vragen.

  Hoe verder?

  De gemeenteraad van Apeldoorn moet over de kosten van de maatregelen nog een besluit nemen. Dat gebeurt dit najaar wanneer de raad alle financiële wensen afweegt. In 2018 begint het waterschap met de uitvoering van de maatregelen.

  Vragen

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Herforth (gemeente Apeldoorn), tel. 14 055 of de heer W. van Vilsteren (waterschap Vallei en Veluwe), tel. 06-10928881.

 • Woningmarktonderzoek liet zien dat er in Apeldoorn voor 2016 tot en met 2018 een extra vraag naar woningbouw bestaat. Het college van B&W besloot daarom in deze periode 600 woningen extra toe te voegen aan het lopende programma. Het college geeft graag ruimte aan kansrijke woningbouwplannen die de kwaliteit van Apeldoorn als woonstad verbeteren. Plannen voor woningbouw worden getoetst aan het ‘Afwegingskader Woningbouw 2016 t/m 2019’. In februari konden initiatiefnemers hun plannen indienen. Afhankelijk van de uitkomsten van de afweging, kan er later nog een uitvraag volgen.

 • Het ontwikkelingsplan borduurt voort op het industriële erfgoed van weleer. Het Kanaal met fabrieken, huisjes, routes en plekken vormt de basis voor een plan waarin oud en nieuw elkaar afwisselt. Karakteristieke gebouwen met uiteenlopende woningen vormen straks het gezicht van dé woonbelevenis van Apeldoorn. De afgelopen jaren is hard gewerkt om van het gebied dé nieuwe woonbeleving van Apeldoorn te maken. In 2014 en 2015 hebben we 54 huurwoningen en 32 koopwoningen gebouwd en 20 zorgwoningen voor stichting de Passerel. Rondom deze woningen is ook al een groot deel van openbare ruimte aangelegd.

  Planning

  Buiscar

  De 16 woningen in het deelgebied Buiscar aan Kanaal Zuid zijn gereed. De woningen zijn opgeleverd en de parkeerplaatsen en openbare ruimte rondom het blok zijn opnieuw ingericht.

  Kufa

  Kufa is een voormalig fabrieksgebouw in het hart van de Schatkamer van Zuid. Nijhuis is in het voorjaar gestart met de metamorfose van de oude fabriek in 11 unieke, karakteristieke loftwoningen. Naar verwachting zijn de woningen medio november 2017 klaar en worden aan de kopers opgeleverd.

  Van der Ploeg

  De voormalige Van der Ploeg hallen maken plaats voor 22 koopwoningen. Hiervoor zijn eerst de bedrijfshallen gesloopt en is de vervuilde grond gereinigd.

  Nikkels start naar verwachting begin 2018 met de bouw van de nieuwe koopwoningen. Bij een voorspoedige ontwikkeling zijn de woningen dan eind 2018 klaar. Vervolgens wordt de openbare ruimte rondom Kufa en Van der Ploeg ingericht.

  Drieslagen

  Aan de Lepelaarweg en Kanaal Zuid staan de zogenaamde “Drieslagen” woningen. Deze woningen staan er al sinds 1919 en vieren binnenkort hun eeuwfeest. Lange tijd was het voornemen om deze verouderde woningen te slopen. Er is echter toch besloten om de woningen te behouden en te verkopen. Nieuwe kopers hebben een opknapplicht, in overleg met de directe buren, en zullen de woningen zelf moeten bewonen.
  De verkoop van de woningen is inmiddels gestart en de verwachting is dat alle woningen in de eerste helft van 2018 verkocht worden.

  Dorpsdeel en Koldewijn

  De aanpak van het dorpsdeel, tussen de Aalschoverweg en Lepelaarweg, en Koldewijn staat voor 2022-2024 op de planning. De betrokken partijen onderzoeken de mogelijkheid om dit te versnellen. Als het dorpsdeel en Koldewijn klaar zijn, start de herinrichting van de Lepelaarweg en de Aalschoverweg.

  Aannemer Zevenhuizen is begonnen met het opschonen van de voormalige Koldewijn locatie. Omdat er verontreinigingen in de bodem zitten, worden deze werkzaamheden in fases uitgevoerd.

  Vragen

  Vragen kunt u stellen via schatkamervanzuid@apeldoorn.nl. U kunt ook terecht op de Facebook-pagina Schatkamer van Zuid.
  Bij nieuwe ontwikkelingen houden wij u op de hoogte middels de website en een digitale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

 • Apeldoorn werkt samen met ontwikkelaars Habion en BPD aan het vernieuwen en uitbreiden van winkelcentrum Anklaar zodat het een aantrekkelijk stadsdeelcentrum wordt voor de bewoners van Zevenhuizen en Zuidbroek. Behalve een forse winkeluitbreiding, komen er een nieuw woonzorgcomplex, medische en zorgvoorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen en extra woningen.

  In het nieuwe Stadsdeelhart Anklaar komen 14.500 m2 winkels en dienstverlening, circa 150 appartementen en een ondergrondse parkeergarage met circa 520 plaatsen. Habion realiseert het nieuwe woon-zorgcomplex Koningin Wilhelmina, terwijl BPD verantwoordelijk is voor de realisatie van de winkels, de daarboven gelegen woningen en de parkeergarage. De gemeente verzorgt de inrichting van de openbare ruimte.

  Tijdens de bouw van het nieuwe winkelcentrum kunnen omwonenden al sinds februari 2015 terecht bij het tijdelijke winkelcentrum Anklaar aan de Saloméstraat, een paar straten verderop. De nieuwbouw gaat ongeveer drie jaar duren. Het stadsdeelhart wordt voor de zomer van 2019 geopend.

  Update mei 2018

  • Aannemer Aan de Stegge is volop bezig met de bouw van blok 2 (De Componist). Blok 2 omvat een winkelruimte en woningen die door Habion ontwikkeld zijn. Volgens planning wordt dit blok aankomende juli opgeleverd.
  • Ontwikkelaar BPD is verantwoordelijk voor de bouw van de parkeergarage en blok 3. De bouw van de parkeergarage is door Aan de Stegge afgerond. Ten Brinke Bouw is afgelopen april gestart met bouwen en streeft ernaar om in juni 2019 de winkels op te leveren en na de zomervakantieperiode 2019 de woningen op te leveren.  Dat is later dan was gepland. De voorbereidingen duurden langer dan verwacht.
  • Voor de periode juli tot en met oktober gaat de gemeente de openbare ruimte rond Blok 2 inrichten. Het gaat om de straten Leonorastraat en Lohengrinstraat. De overige openbare ruimte wordt in 2019 aangelegd.

  Update juli 2017

  De vernieuwing en uitbreiding van het nieuwe winkelcentrum is in volle gang. Wat staat er op de planning?

  • Aannemer Aan de Stegge is bezig met de bouw van blok 2. Volgens planning wordt dit gebouw in juni 2018 opgeleverd.
  • Ontwikkelaar BPD is verantwoordelijk voor de bouw van de parkeergarage en blok 3. Blok 3 bestaat uit drie bouwblokken van verschillende grootte. Aan de Stegge bouwt de parkeergarage die eind dit jaar gereed is. Ten Brinke Bouw bouwt de winkels met bovenliggende woningen. Ten Brinke Bouw start in oktober 2017 en streeft er naar om eind 2018 de winkels en in het voorjaar 2019 de woningen op te leveren.
  • De gemeente bereidt het werk aan de openbare ruimte voor en gaat eind dit jaar het werk aanbesteden. De werkzaamheden starten rond maart 2018. Uiteindelijk moeten de openbare ruimte, de omliggende wegen en het winkelgebied ingericht zijn in maart 2019. Rond deze tijd wordt het Stadsdeelhart feestelijk geopend!

  Update mei 2017

  De nieuwbouw van blok 2 is gestart. In week 19 en 20 worden de mortelschroefpalen aangebracht. Mortelschroefpalen is een systeem waarbij de trillingen en het geluid tot een minimum worden beperkt. Mocht u vragen hebben over de nieuwbouw van blok 2 dan kunt u terecht bij de uitvoerder ter plekke, Dennis Groen. Hij bevindt zich in de bouwkeet naast het verzorgingstehuis Wilhelmina.

  Update maart 2017

  Op donderdag 23 maart heeft Koningin Wilhelmina Atlant officieel haar deuren geopend. Na een drukke tijd van bouwen, voorbereiden en verhuizen zijn we erg blij met deze prachtige nieuwe locatie die eigendom is van ouderenhuisvester Habion. In het nieuwe pand van Habion wordt zorg en ondersteuning geboden aan ouderen. Op de begane grond is volop gelegenheid voor ontmoeting. Hier bevinden zich het Restaurant & Grand Café, diverse dagactiviteiten, een ontmoetingsruimte en komen een paar winkels. Op de 1ste verdieping wonen mensen met dementie in een beschermde omgeving. Op de 2de en 3de verdieping  zijn er appartementen voor meer zelfstandig wonende ouderen.

  Documenten

  Meer informatie?

  Volg ook de ontwikkelingen rondom De Anklaar via Facebook

  Vragen over blok 1 en 2? Neem contact op met aannemer Aan de Stegge, projectleider Peter Spijkerbosch via telefoonnummer 06 535 75 224.
  Vragen over de parkeergarage en blok 3? Neem contact op met Ten Brinke Bouw, Nina Klose via telefoonnummer 0314 34 19 00.

  Voor vragen over de openbare ruimte kunt u bellen naar de Gemeente Apeldoorn via 14 055.

 • Vlijtsepark, ligt tussen het rustige Apeldoorns Kanaal en het lommerrijke Marialust. Het is het gebied aan weerskanten van de Vlijtseweg, tussen de Apeldoornse huisjes en bedrijfsloodsen aan de zuidkant en de sportvelden en bedrijven aan de noordkant. Vlijtsepark is prachtig gelegen, op steenworp afstand van de binnenstad.

  Het is daarnaast ook groot en veelzijdig: het beslaat zo’n 12 hectare waarvan ongeveer een derde is bebouwd. Het deelgebied aan het kanaal noemen we de Zwitsal en dat bestaat uit de voormalige bedrijfsterreinen van wat veel Apeldoorners kennen als Diosynth en het voormalige terrein van Wassink. Aan de kant van Marialust liggen de deelgebieden de Kwekerij, waar vroeger de gemeentelijke kwekerij was gevestigd en nu nog tijdelijk de gemeentewerf, en de Remeha, een voormalig bedrijfsterrein. Vlijtsepark is een gebied dat de verbinding kan maken tussen twee stadsdelen, een gebied met veel kwaliteiten zoals industrieel erfgoed en het water van het kanaal en de Grift.

  De ambitie is dat Vlijtsepark een levendig en aantrekkelijk gebied wordt om te wonen, te werken en te recreëren, dat Vlijtsepark helemaal openbaar is en de aanliggende wijken verbindt met het kanaal en met elkaar.

  Meer over Vlijtsepark

 • Beekbergsebroek is het gebied dat ten zuiden van de wijk De Maten en de A1 ligt en ten noorden van het natuurgebied Beekbergsewoud. De gemeente Apeldoorn heeft er veel percelen in eigendom en is op zoek naar een nieuwe invulling van dit gebied. Voor de invulling van het gebied zijn er in het verleden verschillende ideeën geopperd door bewoners, ondernemers en politici. Er is zelfs een oproep gedaan naar mogelijke initiatiefnemers die ideeën op deze plek willen realiseren. Met als voorwaarden dat ze een meerwaarde moeten hebben voor de stad en het gebied zelf. Zo denkt de gemeente aan innovatieve ideeën zoals het opwekken van duurzame energie, het verbouwen en verkopen van streekproducten, maar ook aan bijzondere vormen van wonen, recreëren en werken. De huidige verkeersontsluiting is uitgangspunt voor de ontwikkeling. Dit betekent dat er niet veel extra autoverkeer in het gebied kan komen.

  Gebiedsvisie

    Op 30 januari 2018 stelde het college van burgemeester en wethouders de eindconcept gebiedsvisie voor de Beekbergsebroek vast. In de eindconcept visie staat waar in het gebied Beekbergsebroek de thema’s natuur, recreatie en duurzame energie mogelijk zijn. In de zone voor recreatie ligt de nadruk op kleinschalige, openbaar toegankelijke ontwikkelingen waarbij de hoeveelheid verkeer niet of weinig toeneemt. De natuurontwikkeling is vooral bedoeld om het Beekbergerwoud met de stad te verbinden. In de zone voor duurzame energie zitten geen zoekzones voor windmolens meer. Als de gemeenteraad de eindconcept visie vaststelt, vindt de ontwikkeling van het gebied stapsgewijs (‘organisch’) plaats. Projecten worden samen met bewoners en ondernemers uitgevoerd.

  Proces

  • Van 24 november tot en met 4 januari 2017 lag de  conceptvisie ter inzage. Er zijn 308 reacties ontvangen. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad de gebiedsvisie en de inspraakreacties op 22 februari 2018.
  • Op 12 december 2016 organiseerde de gemeente een informatieavond over de conceptvisie. Ongeveer 300 bewoners waren aanwezig. Er is een besprekingsverslag (PDF, 0,1 Mb)gemaakt van deze informatieavond.

  Wat voorafging

  • Diverse initiatiefnemers hebben zich in 2015 gemeld. De gemeente is met iedereen in gesprek gegaan over de voorliggende ideeën. Op basis van deze ideeën heeft de gemeente een visie voor het gebied ontwikkeld met een zogeheten vlekkenplan (PDF, 5,2 kB). Dit plan geeft aan waar in het Beekbergsebroek ruimte is voor initiatieven op het gebied van recreatie, natuur en duurzame energie. Het vlekkenplan is uitgewerkt in de eindconcept gebiedsvisie.
  • Op 22 juni 2016 vond er een informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie voor de Beekbergsebroek plaats in CSG De Heemgaard in Apeldoorn.
  • Op 7 juli 2016 kon de gemeenteraad over de concept gebiedsvisie vragen stellen.
  • Op 13 september 2016 overlegde de gemeente met de wijkraad De Maten en de dorpsraden van Beekbergen, Klarenbeek, Lieren en Oosterhuizen over de gebiedsvisie.
  • Op 9 november 2017 besloot de gemeenteraad dat er op dit moment geen meerderheid voor toepassing van windenergie met behulp van windturbines in het kader van de
  • gebiedsvisie Beekbergsebroek is.

  Meest gestelde vragen

  Er zijn verschillende vragen over de gebiedsvisie gesteld door bewoners van de Maten, Beekbergsebroek en uit de omliggende gebieden van Klarenbeek, Lieren en Oosterhuizen. Deze vragen en de antwoorden daarop hebben wij zoveel mogelijk voor u gerubriceerd. De lijst houden wij regelmatig bij.
  Ga naar de meest gestelde vragen.

  Contact

  Heeft u nog een vraag of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar:beekbergsebroek@apeldoorn.nl

 • Terugblik

  Het gebied Haven Centrum maakt onderdeel uit van de Kanaaloevers. De meeste projecten die onderdeel zijn van de Kanaaloevers zijn inmiddels succesvol afgerond. Jaren geleden waren er al plannen voor Haven Centrum maar die bleken door de economische crisis niet haalbaar. In de afgelopen periode ontstonden diverse initiatieven van de bewoners zoals het tijdelijke Havenpark inclusief het behoud van ‘het huisje’, de moestuin en het beachvolleybalveld. Ook is veel bedrijvigheid ontstaan in en om de oude Ambachtsschool.  

  Een nieuw plan

  De gemeente Apeldoorn gaat nu samen met de firma Dura Vermeer en woningstichting Ons Huis het gebied Haven-Centrum herontwikkelen. Er is een stedenbouwkundig plan gemaakt dat een beeld geeft van hoe het buurtje er uit zal komen te zien. Het nieuwe plan bestaat uit 112 woningen en 18 appartementen aan het Apeldoorns kanaal, Stationsstraat en nabij de parkeergarage. Er worden zowel koop- als huurwoningen gebouwd. Een klein deel is bedoeld voor zorg. Voor de samenhang met de omgeving, worden de huizen in een vergelijkbare stijl gebouwd als de omliggende gebouwen langs het kanaal. Bijzonder is dat de Kayersbeek weer terugkomt en een plek krijgt in het buurtje.

  Planning

  In het vierde kwartaal van 2017 start de bouw van de eerste woningen. Voordat er gebouwd kan worden moet het gebied geschikt gemaakt worden om te kunnen bouwen: bouwrijp maken.

  In de maand maart wordt begonnen met de sloop van gebouwen. Dat zijn: het voormalig depot van het politiemuseum direct naast de parkeergarage, de gymzaal, het witte huisje nabij de kruising Molenstraat-Centrum en Molendwarsstraat en de bedrijfshal achter het Tapijtcentrum. De sloopwerkzaamheden duren tot juni van dit jaar.

  In maart worden ook de bomen gekapt die niet behouden kunnen blijven. De jonge bomen die geplant zijn bij de aanleg van het tijdelijk park worden verplant en dus niet weggegooid. Een deel blijft in het gebied zelf; de rest wordt verplant naar een andere locatie in Apeldoorn waaronder de nieuwbouwwijk Zuidbroek.

  Naar verwachting begint in mei de aanleg van de riolering en een nieuwe weg naar de parkeergarages. Dit duurt naar verwachting tot oktober/november. Op dit moment is de exacte planning daarvan nog niet ingevuld.

  Andere aanrijroute parkeergarages

  Er komt vanaf Molenstraat-Centrum een nieuwe weg naar de parkeergarages. Die loopt langs het gebouw Tot 2021 en het huisje bij de moestuin. Het gebied tussen de Havenweg en de nieuwe weg wordt dan bouwterrein waarop alleen bouwverkeer rijdt. Het bouwverkeer krijgt toegang via een ontsluiting op de Havenweg en via de kruising Molendwarsstraat-Molenstraat-Centrum.

  Parkeergarage Koningshaven

  De gemeente wil graag de parkeergarage Koningshaven verduurzamen en verkent de mogelijkheden hoe dat te doen. We denken bijvoorbeeld aan het plaatsen van elektrische deelauto’s in de garage. Het idee is om auto’s van de gemeente in de avonduren en in het weekend beschikbaar te stellen en zo te delen met anderen.

  Graag komen wij in contact met bewoners en bedrijven die geïnteresseerd zijn om hiervan gebruik te maken. Dit om samen het idee verder uit te werken naar een concreet plan dat kan worden uitgevoerd. Draagt u graag een steentje bij, neem contact met ons op.

  Meer informatie

  Vragen

  Hebt u vragen? Neem dan contact op via havencentrum@apeldoorn.nl. Belangstelling voor Havenpark Apeldoorn? De ontwikkelaars gaan nu aan de slag met de uitwerking van de woningbouwplannen. Kijk voor meer informatie op Wonen in Havenpark.

 • We werken aan een binnenstad met een groot aanbod aan winkels, horeca en cultuur waar het prettig wonen is. We werken aan een binnenstad die goed bereikbaar is, of u nu lopend komt, met de fiets, auto of het openbaar vervoer. En we werken aan een binnenstad waar het prettig is om te vertoeven, met een mooie en groene uitstraling.

  Een nieuw gezicht

  De binnenstad wordt steeds een beetje mooier. Hier wordt op allerlei manieren aan gewerkt. Door het plaatsen van meer groen bijvoorbeeld. Maar ook door nieuwe bestrating en andere verlichting. De afgelopen jaren is de omgeving rond het Caterplein vernieuwd en zijn de straten in het centrum aangepakt.

  Oude gevels als nieuw

  Om historie terug te brengen in het hedendaagse straatbeeld is het Gevelfonds opgezet. Om eigenaren te stimuleren om de gevels van hun pand in het centrum in oude glorie te herstellen. De eerste resultaten zijn verbluffend.

  Het mooier maken van de binnenstad wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Gelderland.

  Symposium

  Gemeenten, binnenstadmanagers, pandeigenaren, ondernemers en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een symposium over het Apeldoornse Gevelfonds. Het symposium wordt gehouden op dinsdagavond 3 juli in het ACEC-café. Er wordt dan meer verteld over de economische waarde van erfgoed en het belang van erfgoed voor de beleving van de binnenstad. Ook praktische zaken en succesfactoren van het Apeldoornse Gevelfonds komen deze avond aan bod.  De gemeente Apeldoorn organiseert het symposium in samenwerking met Stichting Centrum Management Apeldoorn.

  Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.formdesk.com/apeldoorn/gevelfonds. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is de aanmelding pas definitief na bevestiging.

  Herinrichting hofje Marktstraat

  Hof Marktstraat ligt achter de fietsenstalling (Marktstraat 12), die pas gerenoveerd is. Bezoekers van de binnenstad kunnen hun fiets gratis in deze bewaakte openbare fietsenstalling stallen. Maar omdat er steeds meer behoefte is aan dit soort bewaakte fietsstallingen, heeft de gemeente ook in het hofje buiten fietsenrekken geplaatst.
  Het hofje is aantrekkelijker gemaakt door veel meer groen aan te leggen en door deze 's avonds te verlichten.

  De binnenstad online

  Online laten zien wat de Apeldoornse binnenstad in huis heeft en daarmee meer bezoekers in de binnenstad. Met die missie zijn Apeldoornse ondernemers, Stichting Centrum Management Apeldoorn en de gemeente aan de slag gegaan. Per mei 2015 heeft de binnenstad een eigen website, waar je je kunt inschrijven voor een online nieuwsbrief.

  Apeldoorn is daarmee de eerste gemeente in Nederland met een website waarin alle winkels, horecaondernemingen, cultuurinstellingen en marktkramen met hun producten en diensten opgenomen zijn.

  Nieuwsbrief

  Wil je graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in de binnenstad? Meld je aan voor de nieuwsbrief binnenstad Apeldoorn.

  Social media

  Volg de werkzaamheden in de binnenstad via twitter:

  Twitter Apeldoornfase2 @ApeldoornFase2

   

 • Wat houdt de oplossing in?

  Het creëren drie hoofdentrees (‘voordeuren’) voor de wijk Zevenhuizen Zuidbroek:

  • Eerste hoofdentree is via de Laan van de Leeuw (vanaf de Oost Veluweweg). Dit is een bestaande weg maar moet wel meer herkenbaarheid krijgen als ‘voordeur’ naar de woonwijk.
  • Tweede hoofdentree is voor het toekomstige wijkdeel De Wellen gepland vanaf de Deventerstraat. Met het verder ontwikkelen van dit wijkdeel wordt de verkeersontsluiting vanaf de Deventerstraat meegenomen. Op korte termijn wordt al een quick scan gedaan voor deze toekomstige ontsluiting.
  • Derde hoofdentree is via de Sluisoordlaan (vanaf de Laan van Zevenhuizen), langs Winkelcentrum Anklaar, via de Anklaarseweg naar de busbaan tot aan de Laan van de Charleston nabij het Kristal. De wegen worden aangepast om als hoofdentree herkenbaar te zijn en om het auto,- en fietsverkeer goed af te kunnen wikkelen.

  Maatregelen tegen sluipverkeer

  Op de Laan van Zevenhuizen is recent een groene golf ingesteld waardoor het autoverkeer via de hoofdwegenstructuur goed en vlot verschillende bestemmingen (woonwijken en bedrijvenparken) kan bereiken. Binnenkort wordt hierover meer bekendheid gegeven.

  Daarnaast zijn er extra maatregelen gepland om doorgaand (sluip)verkeer door de wijk tegen te gaan:

  1. Gedeeltelijke afsluiting van de Laan van de Dierenriem, op de grens tussen het woongebied en het bedrijvenpark Apeldoorn Noord, op maandag t/m zaterdag van 06.00 - 08.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
   Toelichting: deze afsluiting is vooral bedoeld om werkverkeer met de bestemming Apeldoorn Noord via de Laan van Zevenhuizen te laten rijden en niet door de wijk. De afsluiting wordt vormgegeven door automatisch beweegbare palen, bebording en bijbehorende verkeerslichten, zoals die nu in de busbaan staan. Hulpdiensten kunnen de palen op afstand bedienen, om deze in geval van nood te passeren. Overdag zijn de bedrijven vanuit de wijk bereikbaar.
   Hoe gaat de afsluiting van de Laan van de Dierenriem eruit zien?
  2. Sluiten van de Anklaarseweg, tussen de Symfoniestraat en de Pythagorasstraat, voor gemotoriseerd verkeer.
   Toelichting: Deze afsluiting is vooral bedoeld om de route naar de wijk Zuidbroek via de hoofdentree te markeren. De afsluiting wordt vormgegeven door palen, bebording en een wegversmalling. Hulpdiensten en strooiwagens kunnen de afsluiting passeren door de palen te laten zakken.
   Hoe gaat de afsluiting van de Anklaarseweg eruit zien?
  3. Géén verkeersmaatregel op de Distelvlinderlaan
   Toelichting: Op de Distelvlinderlaan wordt op dit moment geen afsluiting gerealiseerd. Met het inrichten van de hoofdentree via de Sluisoordlaan en de huidige busbaan met een maximumsnelheid van 30 km/uur, en de groene golf op de Laan van Zevenhuizen, is het risico op sluipverkeer door de wijk (via de Distelvlinderlaan) niet aannemelijk. Bovendien zou met een afsluiting op de Distelvlinderlaan een zeer onduidelijke verkeerssituatie rond Het Kristal ontstaan.
  4. Hoe komt de busbaan eruit te zien?

  Vervolg

  De gemeente start binnenkort met procedures om deze maatregelen uit te kunnen voeren (verkeersbesluiten en procedure om het gebruik van de busbaan mogelijk te maken). Belanghebbenden hebben in deze fase de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken. De uiteindelijke uitvoering van de maatregelen is sterk afhankelijk van de benodigde proceduretijd. Op de kaart is het overzicht weergegeven van bovengenoemde maatregelen. De hoofdentrees naar de wijk zijn hierop aangegeven en ook de maatregelen die het doorgaande sluipverkeer moeten voorkomen.

  Veel gestelde vragen

  We hebben de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

 • In de Westrand komen belangen op het terrein van wonen, recreatie, bedrijvigheid en natuur samen. Deze conflicteren regelmatig. De opdracht voor de gemeente was om met stakeholders in het gebied te komen tot een zoveel mogelijk gedragen toekomstrichting voor deze stadsrand van Apeldoorn. Gedachte was hierbij om deelbelangen te ontstijgen en te komen tot een integrale strategie waarmee de komende jaren (tot 2030) verder vorm kan worden gegeven aan dit bijzondere gebied. De Ontwikkelstrategie Westrand Apeldoorn 2017-2030 (pdf, 3,5 mB) is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering 8 februari 2018.

  Voordat de gemeenteraad van Apeldoorn zich boog over het document zijn verkennende gesprekken met de belangrijkste stakeholders in het gebied (bewoners, attracties, natuurorganisaties, etc.). Op basis hiervan is gewerkt aan 4 uiteenlopende scenario’s, die aan de gemeenteraad zijn gepresenteerd. De scenario’s zijn bediscussieerd met betrokken stakeholders uit het gebied. Op basis van deze gesprekken is gewerkt aan een eenduidige strategie, die recht doet aan de verschillende belangen in het gebied en de karakteristieken van het gebied zelf. Deze strategie houdt in dat er ruimte blijft voor ontwikkeling van de Westrand, maar alleen als wordt voldaan aan zes principes, die nader zijn uitgewerkt in de Ontwikkelstrategie:

  1. Er is sprake van een excellente (toeristische) beleving
  2. De mate van excellente bepaalt ruimte
  3. Er wordt echt iets nieuws aan het toeristisch Veluwe palet toegevoegd
  4. Er is alleen ruimte voor iets dat binding heef met deze plek
  5. Er is sprake van nemen = geven
  6. Het stamkapitaal ( =woon- en leefklimaat van natuur en mens) wordt versterkt

  Stamkapitaal

  De Veluwe kent een zeer veelzijdig landschap van natuurgebieden met bos, hei en zand, weidelandschappen, stuwwallen en water. Daarnaast biedt de Veluwe een ongekend groot en divers aanbod van historisch erfgoed zoals sporen van industrieel gebruik, militair erfgoed en monumentale buitenplaatsen, kastelen en gebouwen. Natuur, landschap en erfgoed vormen gezamenlijk ons stamkapitaal.

  Met het vaststellen van deze principes wordt nadrukkelijk gestuurd op een kwalitatieve ontwikkeling van de Westrand, boven kwantitatieve groei vanuit de overtuiging dat de Westrand niet stil staat.

 • Het Zonnepark is een experimenteerruimte voor een periode van 25 jaar.

  Naast zonnepanelen kan het park ook voor bijvoorbeeld recreatieve of educatieve doeleinden ingezet worden, of als weideland voor vee.

  Het Zonnepark ligt tussen de wijk Zuidbroek en de rijksweg A50. Het is vanaf de A50 goed zichtbaar. Met het Zonnepark willen we onze ambitie als duurzame stad laten zien. Daarom bieden we nadrukkelijk ook ruimte voor een creatieve landmark.

  Meer dan groene stroom

  Het zonneveld moet meer zijn dan alleen maar een plek waar groene stroom uit zon wordt opgewekt. De locatie wordt een visitekaartje voor de duurzaamheids- en energieambities van de gemeente Apeldoorn. Apeldoorn wil een energieneutrale gemeente zijn. Dit willen we samen met ondernemers én inwoners bereiken. We zien dit Zonnepark als een kans om stappen naar energieneutraliteit te zetten.

  Actueel

  Nu bekend is geworden dat de SDE+ subsidie van de Nederlandse overheid aan Zonnepark Apeldoorn is toegekend, komt de realisatie van het park echt in zicht. De SDE+ subsidie is nodig om het Zonnepark Apeldoorn tot ontwikkeling te brengen. Met deze toekenning is een grote stap gezet om begin volgend jaar groene stroom op te wekken met circa 11.000 zonnepanelen voor ongeveer 800 huishoudens.

  De komende tijd staat in het teken van contracten afronden – met banken, leveranciers, stroomafnemers en met gemeente de laatste puntjes op de i te zetten. Het zonnepark wordt ontwikkeld door Over Morgen en Encon. De twee bedrijven werken ook samen aan de ambities voor de nabij gelegen wijk Zuidbroek. “De wens is om financiële deelname mogelijk te maken voor inwoners en bedrijven uit Apeldoorn om zo hun eigen groene stroom te kunnen opwekken”, vertelt eigenaar Erik Tissingh van Over Morgen. 
  Over Morgen en Encon willen met de ontwikkeling van dit eenmalig, eigen zonnepark hun verantwoordelijkheid voor de energietransitie nemen en zelf het goede voorbeeld geven: ‘practice what you preach’.  

  Bent u bewoner of ondernemer in Apeldoorn? Wilt u de mogelijkheden verkennen om eigen energie op te wekken? Maak uw interesse kenbaar via info@zonneparkapeldoorn.nl.