Subsidies

Hier vindt u een overzicht van al onze subsidies. Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Op deze pagina vindt u subsidies op het gebied van Sport, Duurzaamheid, Sociaal, Ondernemen en Cultuur.

Alle producten onder Subsidies

Van stroomkast tot kunstwerk

In dit kunstproject konden jongeren tot 1 december 2023 hun ontwerp indienen voor op een stroomkast. Zo krijgen jonge makers een podium in Apeldoorn en dragen we tegelijkertijd bij aan het verfraaien van de stad. De geselecteerde ontwerpen worden in april 2024 op de stroomkasten geplaatst.

Subsidieregeling voor Sport- en Beweeginitiatieven

Bent u een organisatie met een goed idee voor het versterken van sport en bewegen in Apeldoorn? Heeft u de passie om bij te dragen aan een gezond en vitaal Apeldoorn? Dan hebben wij goed nieuws. U kunt nu financiële ondersteuning krijgen om uw initiatief tot leven te brengen. Als uw idee aansluit bij een of meerdere doelen van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn, ligt er een subsidie op u te wachten.

Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen 2023

Vanaf 15 februari 2023 tot en met 1 april 2023 was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen 2023. Met deze regeling konden buurt- en dorpshuizen, culturele organisaties en scouting- en sportverenigingen subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de gestegen prijzen. De aanvraagperiode is inmiddels gesloten.

Subsidieregeling pilots jeugd Specialistische GGZ

Op deze pagina vindt u informatie over de subsidieregeling pilots jeugd SGGZ.

Subsidieregeling NIKA

NIKA staat voor ‘Natuur Inclusief en Klimaat Adaptief ontwikkelen en bouwen’. Om grote nieuwe bouwontwikkelingen die voldoen aan de NIKA-voorwaarden en waarvan het woningaanbod 70% betaalbaar is, financieel te ondersteunen is er een subsidieregeling opgesteld.

Subsidieregeling kosten peuteropvang

Alle kinderen verdienen een goede voorbereiding op de basisschool. Met de Subsidieregeling kosten peuteropvang krijgen ook peuters uit gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van het rijk de kans om naar een peuterspeelzaal te gaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor peuters uit gezinnen waar één van de ouders niet werkt of de alleenstaande ouder arbeidsongeschikt is of geen werk heeft. Met de subsidie komen er gesubsidieerde plekken beschikbaar in de kinderopvang, waardoor de kosten voor ouders lager zijn. Wilt u voor uw kind gebruik maken van zo’n gesubsidieerde plek? Neem dan contact op met de kinderopvangorganisatie van uw keuze.

Subsidieregeling Kansrijke Start

Gemeente Apeldoorn wil jonge kinderen een goede start in het leven geven. Daarom is er in Apeldoorn sinds 2021 de coalitie Kansrijke Start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte heeft veel invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid op latere leeftijd. Daarom gaat de aandacht uit naar de eerste 1.000 dagen van een kind.

Subsidieregeling Gezinsstad - Schoolpleinen

Voor het vergroenen en uitdagend maken van uw schoolplein kunt u de subsidie Schoolpleinen aanvragen.

Subsidieregeling Energieke Activiteiten

Houdt u zich bezig met de energietransitie of bent u van plan hier iets mee te gaan doen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen van de gemeente.

Subsidieregeling collectieve energieprojecten

U kunt deze regeling niet meer aanvragen. De subsidieregeling collectieve energieprojecten is bedoeld voor inwoners, bedrijven of organisaties die samen energieprojecten realiseren in de gemeente Apeldoorn. De subsidie ondersteunt deze initiatieven in de voorbereidende fase van de projecten.

Subsidie woningisolatie

Gemeente Apeldoorn helpt u minder energie te gebruiken. Daarvoor wordt subsidie van €2000,- aangeboden, waarmee u uw huis kunt isoleren. Denk daarbij aan het isoleren van de vloer, muren of het plaatsen van HR++-glas. De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 juli 2024. Let op: voor deze subsidie is er een inkomensgrens. U leest hieronder hoeveel u maximaal mag verdienen.

Subsidie Warmtetransitie Apeldoorn

Bent u een energiecoöperatie en wilt u activiteiten ontplooien voor inwoners gericht op de warmtetransitie? Misschien kunt u dan subsidie krijgen van de gemeente Apeldoorn.

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Afkoppelen betekent dat het regenwater van je dak niet langer direct in het riool verdwijnt. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater. Gemeente Apeldoorn wil haar inwoners stimuleren om de regenpijp bij de woning af te koppelen van het riool en stelt daarom een subsidie beschikbaar. Let op! Vraag de subsidie aan voordat je begint met het afkoppelen. Lees de voorwaarden voor subsidie afkoppelen regenwater door op lees meer te klikken.

Subsidie vaststellen (algemeen)

U kunt uw aanvraag tot vaststelling online indienen.

Subsidie scouting

Een scouting-organisatie biedt een plezierige vrijetijdsbesteding en een veilige, leerzame speelomgeving op basis van de ideeën van Lord Baden-Powell. Het gaat om (leren) samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing. De gemeente ondersteunt de scouting-organisaties met subsidie. U dient een subsidieaanvraag voor het volgend jaar uiterlijk 1 oktober dit jaar in.

Subsidie monumenten

Gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk om haar monumenten in goede staat te behouden. Daarom kunt u als eigenaar van een gemeentelijk monument of Rijksmonument subsidie aanvragen voor (onderhouds)werkzaamheden aan uw monument. Voor elk soort monument of beschermd pand geldt een andere subsidieregeling, deze regelingen worden hieronder verder toegelicht. De gemeente verstrekt alleen subsidie voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten, dit betreft met name bouwtechnisch herstel- en schilderwerk.

Subsidie lokale omroep

Lokale omroepen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.

Subsidie Impuls Jongerencultuur

Heeft u een goed idee op het gebied van cultuur voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar oud? Vraag hier uw subsidie aan via de regeling Impuls Jongerencultuur.

Subsidie groene daken

Woningeigenaren en bedrijfseigenaren binnen de gemeente Apeldoorn kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak op hun woning. Het regenwater wordt dan opgevangen op het dak en wordt opgenomen door de planten. Zo komt er tijdens een regenbui veel minder water in het riool. De gemeente Apeldoorn wil haar inwoners en ondernemers stimuleren om een groen dak aan te leggen en stelt daarom een subsidie beschikbaar. Let op! Vraag de subsidie aan voordat u begint met de aanleg.

Subsidie Amateurkunst en Cultuurbeoefening

Amateurkunstenaars maken kunst als hobby in plaats van als beroep. Dat kan alleen, met een docent of in een groep. De meeste georganiseerde groepen zijn verenigingen. Leden komen samen om kunst te maken, nieuwe dingen te leren en elkaar te ontmoeten. De gemeente ziet verenigingen dan ook als belangrijk voor de samenleving. Alleen verenigingen kunnen daarom subsidie aanvragen. Het doel van de subsidie is mensen te helpen samen cultureel en creatief bezig te zijn.

Subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Op deze pagina vindt u informatie over de subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd.

Sponsoring citymarketing

Citymarketingevenementen zijn evenementen die volledig aansluiten bij de citymarketingstrategie van de gemeente Apeldoorn en daar ook zichtbaar invulling aan geven.

Rentesubsidie voor sportverenigingen

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor rentesubsidie op leningen van derden. Er is geen maximum bedrag voor de lening en de gemeente vergoedt 50% van de rente.

Regeling Erfgoedverbeeldingen

Apeldoorn kent een rijke ontstaansgeschiedenis. Sommige verhalen uit onze geschiedenis zijn breed bekend, anderen vragen om verteld te worden. Met informatie in de openbare ruimte, zoals een informatiebord of een soort verbeelding, kan aandacht worden gegeven aan die verhalen.

Regeling Cultuurlandschap

Apeldoorn kent een rijke ontstaansgeschiedenis. Ons landschap vormt een belangrijk hoofdstuk uit dit verhaal. De hoogteverschillen op de Veluwe bijvoorbeeld zijn al ontstaan in de ijstijd. In de eeuwen die volgden heeft de mens het landschap aangepast: zandvlakten werden beplant met bossen, sprengenbeken gegraven, landbouwgronden ontgonnen, nederzettingen gebouwd, wegen aangelegd en landgoederen en buitenplaatsen gesticht.

Projectenregeling Cultuur

De Projectenregeling Cultuur is bedoeld om initiatieven en activiteiten van verenigingen en stichtingen mogelijk te maken, die bijdragen aan culturele activiteiten voor onze inwoners en/of de culturele sector van Apeldoorn. De activiteit dient dan ook plaats te vinden in de gemeente Apeldoorn. De projectenregeling Cultuur ondersteunt kleine tot middelgrote projecten (t/m € 10.000) en grote projecten (t/m € 50.000).

Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor een eenmalige investeringsbijdrage (voor investeringen in de eigen sportaccommodatie, waaronder energiebesparende maatregelen, vervanging kunstgrasveld voor een sportveld zonder kunstoff infill, een renteloze lening voor de aanleg van een kunstgrasveld, een gemeentegarantie voor een geldlening bij een bank en het ontvangen van een rentesubsidie voor die lening).

Ondersteuning inwonersinitiatieven

Goed idee? Doe er iets mee! Heeft u een idee voor een initiatief waarmee we Apeldoorn een stukje mooier, leuker, beter of socialer maken? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie.

Lening toekomstbestendig wonen voor Vve's

Heeft u plannen om uw huis duurzamer, klaar voor de toekomst, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Dan kunt u een aantrekkelijke lening afsluiten bij de gemeente.

Lening toekomstbestendig wonen voor particulieren

Heeft u plannen om uw huis duurzamer, klaar voor de toekomst, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Dan kunt u een aantrekkelijke lening afsluiten bij de gemeente.

Kunstgrasfonds

Uit het kunstgrasfonds verleent de gemeente renteloze leningen voor de aanleg van kunstgrasvelden. De regeling is er voor voetbalverenigingen en hockeyverenigingen

Incidentele subsidie

Organisaties/particulieren kunnen subsidie aanvragen voor eenmalige initiatieven die bijdragen aan een van de beleidsdoelen van de gemeente. Hebt u een goed initiatief en valt dit niet onder de al bestaande regelingen?

Gemeentegarantie

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor gemeentegarantie.

Evenementensubsidie

Voor het organiseren van een evenement in de gemeente Apeldoorn kunt u evenementensubsidie aanvragen. Meer informatie vind u hier.

Energiefonds Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn heeft in 2018 het Energiefonds Apeldoorn opgericht om bedrijven, instellingen en organisaties te helpen die willen investeren in energiemaatregelen, en voor de financiering daarvan niet terecht kunnen bij reguliere financieringsinstellingen.

Budget voor topsportevenementen

Topsportevenementen zijn (inter)nationale sportevenementen die aansluiten bij de kernsporten van de provincie Gelderland. Deze kernsporten zijn atletiek en wandelen, judo, paardensport, wielrennen, volleybal en tennis.

Boompje erbij

Bomen brengen de natuur in de stad tot leven. Ze maken onze stad groener, geven verkoeling en houden het regenwater langer –vast. Ze bieden kleine dieren en insecten een thuis. Geen wonder dus dat we in Apeldoorn onze bomen koesteren. U kunt helpen door in uw tuin ruimte te maken voor een boom. Deze krijgt u van ons. Zo benutten we niet alleen de openbare ruimte; ook uw tuin draagt bij aan het groen in Apeldoorn.

Begrotingssubsidie

In de begroting van de gemeente wordt jaarlijks een subsidiebedrag opgenomen voor een aantal (grotere) organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan gemeente Apeldoorn.

Begeleiding en advies over (passend) onderwijs

Met een diploma op zak is een jongere beter voorbereid op de toekomst. Elk kind heeft recht op onderwijs. Kinderen gaan vaak vanaf 4 jaar naar school. Tussen de 5 en 18 jaar zijn jongeren verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben (Havo, vwo of mbo2 diploma). Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar kwalificatieplicht. Een leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Kunt u ondersteuning gebruiken bij problemen met schoolinschrijving, schoolgang, passend onderwijs of jeugdzorg? De leerplichtambtenaar helpt u bij het zoeken naar oplossingen in het recht op onderwijs.

Uw Reactie
Uw Reactie